Вимоги до оформлення статей

Рукописи надсилаються до редакції безпосередньо авторами. Редакція залишає за собою право відмовити в розгляді рукописів, представлених третьою стороною, а не самими авторами.

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу і перевіряти поточний статус своїх матеріалів, необхідно зареєструватися на веб-сайті журналу або увійти як зареєстрований користувач. 

У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, редакція журналу повідомляє про введення з 01 січня 2023 року оплати за публікацію статей у журналі «Технічна електродинаміка» (відповідно до Положення про порядок надання платних послуг Інститутом електродинаміки НАН України від 20.02.2020 року №7аг).

Умови оплати

Для авторів з України вартість публікації статті становить 150,00 грн. за сторінку, що оформлена відповідно до Вимог журналу.

Для іноземних авторів вартість публікації статті становить 10 Євро за сторінку, що оформлена відповідно до Вимог журналу.

В обмін на часткову компенсацію статті розміщуються у відкритому доступі архів.

Договір про надання послуг з публікації статті або Рахунок-фактура надсилається авторам після прийняття остаточного рішення щодо публікації.

Після проведення оплати необхідно надіслати підписаний договір та копію квитанції про оплату (в електронному вигляді) на адресу редакції ted@ied.org.ua.

ПОДАННЯ

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень.

Статті приймаються українською та англійською мовами у форматі *.doc та підлягають обов’язковому рецензуванню. 

До рукописів додається ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування статті редакції журналу (форма ліцензійного договору PDF).

Подання рукопису

Рукопис статті подається у електронному вигляді через електронну редакцію після реєстрації на веб-сайті журналу. Під час реєстрації всі поля із зірочкою повинні бути заповнені: ініціали, прізвище, місце роботи (вказувати повністю українською та англійською мовами), країна, адреса електронної пошти, ім'я користувача (латинськими літерами), пароль, повтор пароля. Обов’язково вносити дані про всіх авторів українською та англійською мовами: ініціали, прізвище, місце роботи (назву установи необхідно вказувати повністю без скорочень), ORCID (латинськими літерами у форматі посилання, наприклад, https://orcid.org/0000-0000-0000-000X). При цьому послідовність авторів повинна відповідати послідовності у рукописі.

Назва файла статті повинна бути латинськими буквами <прізвище першого автора_full>.

Шаблон статті PDF

Якщо у Вас виникли технічні проблеми, то Ви можете надіслати рукопис на електронну адресу редакції журналу ted@ied.org.ua

Вимоги до оформлення статті

  1. На початку статті двома мовами (українською та англійською) подається наступна інформація:

– шифр УДК, ініціали та прізвище(а) автора(ів) та ORCID кожного з авторів. Особливу увагу необхідно звертати на правильність написання прізвищ та ініціалів в англомовному варіанті;

– офіційна назва установи, повна поштова адреса;

– електронна пошта автора(ів);

– назва статті;

– анотація обсягом 1800–2000 знаків, яка повинна відображати послідовну логіку викладення результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі результати. Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ "Висновки", а коротко відображати зміст статті;

– ключові слова — не більше 8-ми слів.

  1. Текст статті мовою оригіналу.

Загальний обсяг рукопису — до 10 стор., кількість рисунків — до 10, включно з а, б і т.д., міжрядковий інтервал – 1,0.

Текст рукопису має бути структурованим за розділами: 

  • вступ – окреслити постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи; 
  • виклад основного матеріалу дослідження та його основні результати – навести отримані наукові факти, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу; 
  • висновки – навести підсумки роботи, наукову новизну та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; 
  • фінансування роботи – інформація про джерело фінансування робіт, гранти та будь-яку іншу фінансову підтримку досліджень, необхідно використовувати виключно повні назви наукових установ і спонсоруючих організацій; 
  • подяка – наводиться загальна інформація щодо будь-якої допомоги у проведенні досліджень і підготовки статті;
  • список пронумерованих літературних джерел (двома мовами - українською та англійською), на які посилається автор, у порядку цитування.

Текст статті. Для набору тексту слід використовувати редактор МS Word (*.dос), шрифт – Times New Roman 11 pt через один інтервал на папері формату А4, поля зверху, знизу, ліворуч - 2,5 см, праворуч - 1,5 см, вирівнювання по ширині, автоматична розстановка перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 11 pt, жирний, прописними літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MathType у вигляді окремих об’єктів. Шрифт – Times New Roman 11 pt, вирівнювання по центру, нумерація – в круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті повинні мати однакові зображення. Об’єкти Microsoft Equation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Рисунки виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – Times New Roman 10 pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається. Пояснення щодо кривих на рисунках необхідно подавати у тексті після відповідного рисунку. Рисунки подавати у тексті після першого посилання на них із зазначенням номеру.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Таблиці слід оформляти з використанням табличного редактора MS Word та подавати у тексті після першого посилання на таблицю із зазначенням її номеру, шрифт Times New Roman 10 pt. Якщо таблиць декілька (не більше 3), кожна повинна мати порядковий номер (без знака № та без назви). Позначення «Таблиця 1» друкується ліворуч над таблицею жирним шрифтом 10 pt.

Список нумерованих літературних джерел (двома мовами - українською та англійською), на які посилається автор, оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016). Кожне джерело – з абзацу, шрифт – Times New Roman 10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. Скорочення назв цитованих джерел і кількості авторів не припускається. Неприпустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи.

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р.

Приклади оформлення посилань на літературні джерела (PDF)

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгляду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вищевказаними вимогами.

Зв'яжіться з нами! Співпрацюйте з нами!
−розкажіть, як ми можемо вам допомогти;
− спілкуйтеся з нами онлайн: ted@ied.org.ua